Všeobecné obchodní a technické podmínky
(poskytování reklamních služeb)

MOBILBOARD s.r.o.
se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ: 26976056, DIČ: CZ26976056
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49320

I. Základní ustanovení

1. Předmětem těchto všeobecných obchodních a technických podmínek (dále též jen „VOTP“) je vymezení
práv a povinností stran v obchodních a jiných vztazích mezi společností MOBILBOARD s.r.o. jako
zhotovitelem a jejím obchodním partnerem jako objednatelem, které nejsou upraveny ve smlouvě
uzavřené mezi smluvními stranami. Případné odchylky od těchto podmínek musí být písemně
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

II. Uzavření a změna smlouvy

1. Zhotovitel poskytuje reklamní služby na základě písemné smlouvy uzavřené mezi ním a objednatelem
nebo na základě písemné objednávky objednatele potvrzené zhotovitelem, přičemž taková smlouva nebo
objednávka musí být řádně podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo řádně
zmocněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká na základě písemného návrhu smlouvy, který
vyhotoví zhotovitel a zašle jej objednateli elektronicky, nebo poštou, případně jej objednateli osobně
předá. Přílohou a nedílnou součástí návrhu smlouvy jsou tyto VOTP.

3. Akceptuje-li objednatel zhotovitelem předložený návrh smlouvy, potvrdí svůj souhlas s návrhem
smlouvy podepsáním návrhu smlouvy a VOTP ve dvou vyhotoveních a doručením podepsaného
vyhotovení zhotoviteli poštou, či elektronicky. Tím je mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena
smlouva.

4. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká i na základě písemné objednávky, jejíž přílohou a
nedílnou součástí jsou tyto VOTP. Objednatel podepíše objednávku a VOTP a zašle ji zhotoviteli poštou, či
elektronicky. Souhlasí-li zhotovitel s objednávkou, podepíše ji a s připojenými VOTP ji potvrzenou zašle
objednateli. Tím je mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena smlouva. Součástí smlouvy uzavřené na
základě objednávky objednatele jsou vždy tyto VOTP.

5. Změny smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě, které musí být
řádně podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo řádně zmocněnými zástupci
smluvních stran.

III. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo na předložení návrhu nebo vzoru reklamního
prostředku objednatelem.

2. Zhotovitel má právo odmítnout, bez jakýchkoli sankcí ze strany objednatele, reklamní návrhy a řešení,
která nejsou estetická, neodpovídají stanoveným technickým podmínkám, nejsou odborně zpracována
nebo odporují právním předpisům, případně zásadám etické reklamní praxe. Zhotovitel neodpovídá za
pravdivost údajů obsažených v reklamě či v reklamních materiálech předaných objednatelem k výrobě
reklamního prostředku ani za porušení práv třetích osob v souvislosti se zveřejněním reklamy.

3. Objednatel prohlašuje a ujišťuje zhotovitele, že disponuje veškerými právy k užití reklamních návrhů a
řešení jako celku, jakož i jejich jednotlivých částí a veškerých dalších podkladů předávaných zhotoviteli pro
účely plnění smlouvy, zejména ve smyslu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) a zákona o
ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb.), v rozsahu potřebném pro realizaci smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a objednatelem.

4. Objednatel předá zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření
smlouvy, veškeré podklady a grafická data pro zhotovení reklamních prostředků podle smlouvy, a to podle
dohodnutého produkčního plánu a technických specifikací a v souladu s nimi bude provádět průběžné
korektury a poskytovat další součinnost podle požadavků zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo vrátit
objednateli jím dodané reklamní návrhy a řešení k přepracování, zejména pokud by tyto obsahovaly
technické nedostatky.

5. Objednatel se zavazuje k řádné součinnosti se zhotovitelem, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli
veškeré podklady, věci, data a informace, jakož i další součinnost potřebnou pro splnění smlouvy ze strany
zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co je objednatel zhotovitelem požádán o poskytnutí
součinnosti.

6. Je-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, nemůže se zhotovitel dostat do prodlení s plněním
svých povinností podle smlouvy. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužují
lhůty dané zhotoviteli k plnění jeho povinností podle smlouvy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
cenu za zajištění reklamních ploch i za dobu, po kterou nebylo reklamní sdělení objednatele umístěno na
reklamní ploše z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti objednatele stanovené v tomto článku.

IV. Technické podmínky

1. Objednatel byl seznámen s možností poškození nebo zničení reklamního prostředku při dopravních
nehodách, projevech vandalismu apod., dále se skutečností, že dopravní prostředky mohou být
odstavovány pro poruchy či závady za účelem nezbytných oprav a bere tyto skutečnosti na vědomí. Tyto
případy nejsou důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Na základě dohody smluvních stran
nese po dobu trvání této smlouvy odpovědnost za škody na reklamním prostředku zhotovitel. V případě
poškození reklamy s výjimkou případů zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, občanské nepokoje apod.),
zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady obnovu nebo opravu reklamy v potřebném rozsahu. Za dobu, kdy
reklama na poškozeném či opravovaném dopravním prostředku (poškozená reklama) nemohla plnit
sjednaný účel, bude objednateli poskytnuta náhrada ve formě bezplatného prodloužení doby umístění
reklamy. V případě, že forma reparace nebude pro objednatele účelná z hlediska reklamního působení,
bude celková cena snížena o alikvotní část ceny za dobu nefunkčnosti konkrétního poškozeného
dopravního prostředku (poškozené reklamy).

2. Zhotovitel provede výrobu a instalaci reklamních materiálů dle schválených grafických dat dodaných
objednatelem. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za zajištění reklamních ploch i za dobu, po
kterou nebylo reklamní sdělení objednatele umístěno na reklamní ploše z důvodu neposkytnutí řádné
součinnosti objednatele, stanovené v tomto odstavci.

3. Zhotovitel provádí výrobu, instalaci a odstranění reklamního prostředku a poskytuje objednateli záruku
na barevnou stálost a kvalitu provedení po celou dobu sjednané doby zajištění reklamy. Reklamní
prostředek bude proveden vhodnými materiály pro sjednaný účel. Zhotovitel se zavazuje udržovat
reklamní prostředek po dobu trvání smlouvy v náležitém estetickém a technickém stavu, a to dle
technických možností dopravce. Veškeré náklady, které by vznikly poškozením laků při odstraňování
samolepek apod., jsou nákladem a rizikem zhotovitele.

4. Zhotovitel umístění reklamních materiálů zdokladuje dodáním fotodokumentace jednotlivých
reklamních nosičů, nebo dodáním reportu o stavu reklamy do 15 dnů od začátku kampaně.
Fotodokumentací se rozumí fotografie, ze které bude zřejmé, že došlo k instalaci úplného reklamního
sdělení. Report o stavu reklamy je vyjádření dopravce k průběžnému stavu reklamy bez dodání
fotodokumentace. Rozsah a forma dodání fotodokumentace bude sjednána v dílčí objednávce ke
konkrétní kampani.

5. V případě dodání reklamního prostředku (reklamní materiály pro polep, plakáty) samotným
objednatelem nese objednatel odpovědnost za včasné předání reklamních materiálů na adresu zhotovitele
v termínu uvedeném v pokynech pro konkrétní smlouvu. Dále nese objednatel na sobě veškeré garance a
záruky za kvalitu dodaných materiálů a taktéž bude snášet a zavazuje se uhradit veškeré náklady za škody
vzniklé při aplikaci a odstranění těchto materiálů, zejména poškození lakovaných povrchů vozů apod.
Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní materiály, které neodpovídají sjednaným pokynům
uvedených v technické specifikaci pro konkrétní smlouvu. O takovém odmítnutí je zhotovitel povinen
neprodleně objednatele písemně informovat. Objednatel je povinen dodat neprodleně materiál či
podklady odpovídající sjednaným pokynům. Zhotovitel v tomto případě neodpovídá za škody vzniklé v
důsledku odmítnutí nevhodných materiálů či zpožděním termínu realizace kampaně. V případě, že
objednatel nesplní povinnost dodat materiály dle technické specifikace ke konkrétní smlouvě, může
zhotovitel od smlouvy odstoupit a uplatnit vůči objednateli stornovací a sankční podmínky.

6. Pro dodržení podmínek této smlouvy je zhotovitel povinen zajistit maximální provoz vozidla, dle
technických možností garantovaných dopravcem. Zhotovitel učiní taková opatření (pravidelná kontrola),
aby zjištěné závady na reklamním prostředku byly co nejdříve ohlášeny objednateli a dle dohody s ním
učiněna náprava.

7. Po uplynutí doby umístění reklamního prostředku bude reklamní prostředek do 3 dnů od uplynutí této
doby zhotovitelem odstraněn. Smlouva může být na žádost objednatele a na základě dohody obou
smluvních stran prodloužena dodatkem ke smlouvě. Objednatel je povinen požádat o prodloužení smlouvy
nejméně 15 dnů před uplynutím sjednané doby umístění reklamního prostředku. Dodatek o prodloužení
smlouvy musí být uzavřen nejméně 10 dnů před uplynutím sjednané doby umístění reklamního
prostředku.

V. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura vystavená zhotovitelem, přičemž v této faktuře je
rovněž vyúčtována případná, objednatelem uhrazená, záloha. Faktura je zasílána poštou na adresu sídla
nebo místa podnikání objednatele nebo po vzájemné dohodě elektronicky.

2. Pokud není dohodnuto jinak, je lhůta splatnosti faktury 14 kalendářních dnů a začíná běžet dnem jejího
vystavení. Veškeré platby prováděné objednatelem se považují za uhrazené dnem jejich připsání na účet
zhotovitele. Není-li sjednáno jinak, běží ve smlouvě dohodnutá lhůta splatnosti ode dne vystavení faktury.

3. V případě prodlení se zaplacením ceny sjednané ve smlouvě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Zhotovitel není povinen plnit žádný ze svých závazků vůči objednateli, existují-li jakékoliv neuhrazené
splatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě nesplnění dohodnutých termínů z tohoto
důvodu pozastavených plnění není zhotovitel v prodlení a objednatel nemůže vůči zhotoviteli uplatňovat
sankce ani případné nároky na náhrady škod způsobených nedodržením termínů. Lhůty pro plnění
zhotovitele se prodlužují o dobu, po kterou je objednatel v prodlení a zhotovitel má právo pozastavit
plnění do doby, než bude dlužná částka připsána ve prospěch účtu zhotovitele. Vedle toho má zhotovitel
právo na náhradu škody, která byla tímto jednáním objednatele zhotoviteli způsobena.

VI. Stornovací a sankční podmínky

1. V případě ukončení poskytování reklamních služeb ze strany objednatele jinak než uplynutím doby, na
kterou je toto poskytování sjednáno, náleží zhotoviteli za podmínek v tomto článku níže popsaných storno
poplatek, případně jiné sankční opatření spojené s ukončením poskytování reklamních služeb.

2. V případě, kdy objednatel vypoví poskytování reklamních služeb nebo od smlouvy o poskytování
reklamních služeb odstoupí v období od 60. do 30. dne včetně před začátkem doby umístění reklamy
v rámci poskytování reklamních služeb sjednané, uhradí zhotoviteli 50 % ze sjednané ceny reklamních ploch
dotčených výpovědí, resp. odstoupení od smlouvy.

3. V případě, kdy objednatel vypoví poskytování reklamních služeb nebo od smlouvy o poskytování
reklamních služeb odstoupí v období od 29. dne včetně před začátkem doby umístění reklamy, jakož i v
průběhu sjednané doby trvání poskytování reklamních služeb, uhradí zhotoviteli 100 % ze sjednané ceny
stornovaných ploch dotčených výpovědí, resp. odstoupení od smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je oprávněn díla vytvořená při realizaci této smlouvy,
zvláště pak vizuál reklamního prostředku, fotografický nebo jiný reklamní materiál pořízený v souvislosti s
jeho realizací, použít pro potřeby prezentace svých služeb a své podnikatelské činnosti, a to zejména,
nikoliv však výlučně, formou umístění vizuálu reklamního prostředku a fotografií z reklamní kampaně na
webových stránkách zhotovitele a jejich šíření po síti Internet, uvedení v ceníku služeb zhotovitele či
reklamních materiálech zhotovitele nebo jiného obdobného veřejného šíření, a totéž případně ve spojení
s obchodní firmou či názvem objednatele. Jiné použití děl vytvořených při realizaci této smlouvy je
zhotoviteli zakázáno, ledaže k tomu objednatel udělí písemný souhlas.

2. Objednatel souhlasí s poskytováním údajů o předmětu této smlouvy, zejména o reklamních službách dle
této smlouvy společnosti Nielsen Admosphere, a.s., za účelem provádění monitoringu reklamních aktivit v
sektoru OOH v ČR touto společností, s možností dalšího poskytnutí a komerčního využití těchto údajů
třetími osobami, zejména reklamními a mediálními agenturami.

Zhotovitel prohlašuje, že předávaná data neobsahují žádné osobní údaje dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a navazující národní legislativy.

Údaje budou předávány těmto společnostem vždy po uskutečnění kampaně, tedy zpětně do 5. dne
následujícího měsíce. U dlouhodobých zakázek 6-12 měsíců budou údaje předávány měsíčně, vždy do 5.
dne následujícího měsíce.
Poskytovanými údaji jsou: název kampaně, název inzerované značky, jméno zadavatele, obsah kampaně,
specifikace produktu, produktový popis, název poskytovatele média, formát, specifikace formátu, rozměr v
m2, doba trvání kampaně, cena gross-ceníková, počet kusů v jednotlivých krajích a celkem, fotografie
kampaně.

3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu jejich vzájemného vztahu založeného touto smlouvou si budou
navzájem poskytovat a tím i získávat informace důvěrného charakteru, které strany učinily předmětem
obchodního tajemství, a dále v tomto smyslu zajišťují jejich utajení dle § 504 a souvisejících Občanského
zákoníku v platném znění.

Za účelem omezení použití a uvolnění nebo jiného zpřístupnění těchto informací třetím osobám se smluvní
strany zavazují držet v tajnosti a neprozradit či jinak nezpřístupnit jakékoliv informace, které mají vztah k
obchodům dle této smlouvy. Toto ustanovení zůstává mezi stranami v platnosti i po ukončení platnosti
této smlouvy. Tím nejsou dotčena oprávnění zhotovitele vyplývající z článku VI., odst. 1 a 2 těchto VOTP.

4. Objednatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

5. Veškerá oznámení vyžadovaná či povolená podle této smlouvy budou písemná a budou příjemci
předána po dohodě elektronicky či odeslána kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu sídla
smluvní strany uvedenou ve smlouvě nebo na adresu později písemně sdělenou. Odepře-li adresát přijetí
oznámení, považuje se oznámení za doručené okamžikem takového odepření. Vrátila-li se zásilka
obsahující oznámení odeslané druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou z jakéhokoliv důvodu jako
nedoručená či nedoručitelná, považuje se oznámení za doručené dnem jejího vrácení odesilateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv majetkový spor vzniklý ze smluv uzavřených mezi nimi při
realizaci poskytování reklamních služeb nebo v souvislosti s nimi, jsou-li nedílnou součástí těchto smluv
tyto všeobecné obchodní a technické podmínky, pokud se takový majetkový spor nepodařilo odstranit
vzájemným jednáním, bude předložen k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice, přičemž
místní příslušnost soudu se určí podle sídla zhotovitele.

7. Smluvní strany se dohodly v souladu s §1752 občanského zákoníku, že zhotovitel je oprávněn
v přiměřeném rozsahu změnit či doplnit VOTP především v oblasti technických podmínek a práv a
povinností stran souvisejících s technickými podmínkami, a to zejména tehdy, dojde-li k novému vývoji
v technické oblasti. O změnách VOTP zhotovitel bezodkladně informuje objednatele elektronickou poštou.
Dojde-li ke změně VOTP podle tohoto odstavce, má objednatel práva uvedená v §1752 občanského
zákoníku. Nabytím platnosti nových VOTP vždy ztrácejí platnost původní VOTP.

8. Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem včetně otázky její platnosti, jakož i práva a
povinnosti těmito podmínkami nebo jinak smluvně neupravené se řídí právním řádem České republiky bez
kolizních ustanovení, zejména platnými ustanoveními občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.).

9. Tyto všeobecné obchodní a technické podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2020.